دوره های مکالمه خردسالان
کتاب های دوره:Pockets
سال چاپ:۲۰۰۹
نویسنده:Mario Herrera & Barbara Hojel
انتشارات:Longman
تعداد کتاب: ۳

‎بهترین سن برای شروع یادگیری زبان دوم یک خردسال از ۴ سال می باشد.در این راستا،آموزشگاه زبان مهرنگار با استفاده از کتاب های پاکتس(Pockets) که یکی از کاملترین مجموعه آموزشی موجود می باشد بهمراه شعر،نقاشی و کاردستی زبان را به زبان آموزان این گروه سنی می آموزد.همچنین این آموزشگاه با تهیه مجموعه مطالب تحت عنوان “دفترچه در منزل” که در برگیردنده مطالبی که در هر جلسه تدریس می گردد به خانواده کمک نموده است تا کودکشان را در یادگیری هر چه بهتر مطالب در منزل همراهی نمایند.هر کدام از کتاب های این دوره در سه ترم متوالی تدریس می شوند.پس از گذراندن کتاب سوم این مجموعه و همزمان با ورود به هفت سالگی،زبان آموزان وارد سطح کودکان می شوند.

آموزش خردسالان در آموزشگاه زبان مهرنگار بر مبنای آموزش در محیط واقعی است.بطور مثال،این آموزشگاه اردو های مختلف آموزشی را برای یادگیری هر چه بهتر آن ها و آشنایی با محیط واقعی در بیرون از کلاس برگزار نموده است.

سطح آموزشی خزدسالان