‎گزيده اي از مقررات تحصيل در آموزشگاه زبان مهرنگار

  • حجاب اسلامی و داشتن پوشش متناسب با محیط فرهنگی
  • مسولیت حفظ و نگهداری زبان آموزان خردسال بعداز پایان کلاس بعهده آموزشگاه نمیباشد
  • هر زبان آموز چنانچه در طول ترم بیش از یک پنجم از ساعات آموزشی را غیبت نماید، از حضور در امتحان پایانی محروم خواهد بود.با این وجود زبان آموز مذکور می تواند تا پایان ترم در کلاس حضور یابد
  • انجام ثبت نام هر فرد بمنزله پرداخت کامل وجه ثبت نام وتهیه کلیه مدارک در موعد مقرر می باشد. در غیر اینصورت آموزشگاه هیچ گونه مسولیتی در قبال آن فرد نخواهد داشت
  • شرکت در کلاس بدون انجام کامل امور ثبت نام ممنوع می باشد
  • چنانچه متقاضی پس از ثبت نام قطعی و قبل از شروع دوره ار شرکت در کلاس درخواست انصراف نماید ،آموزشگاه طبق آیین نامه آموزشگاه های علمی آزاد ۲۰% از شهریه اخذ شده را کسر و مابقی آن را به متقاضی مسترد خواهد نمود
  • پس از شروع دوره آموزشی شهریه اخذ شده استرداد نخواهد گردید
  • درصورت به حد نصاب نرسیدن کلاس(حداقل ۸ نفر)،در صورتیکه متقاضیان هزینه مربوط به ۸ نفر را تقبل نمایند، کلاس تشکیل خواهد شد